คณะผู้บริหาร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน งบประมาณและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.เกื้อ กระแสโสม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

อาจารย์มาโนช  แพ่งกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์